Huisregels – Gashouder

Huisregels

•             In geval van nood moeten instructies van de locatiemanager, beveiligers en/of BHV organisatie worden opgevolgd.

•             Het is niet toegestaan om zelf eet- en drinkwaren, blik- en glaswerk, soft- en harddrugs, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. Gashouder/Westergas heeft het recht om genoemde voorwerpen bij controle in beslag te nemen zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Hiervan kan slechts schriftelijk tussen partijen worden afgeweken.

•             Bedreiging, mishandeling en ander vormen van agressie, ongewenste intimiteiten, racisme en andere vormen van discriminatie zijn verboden. 

•             Bij overtreding van de huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen de medewerkers van Westergas de betreffende persoon mededelen direct de locatie en het terrein te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang of inname van de verstrekte toegangspas, zonder dat Gashouder/Westergas schadeplichtig wordt jegens de betreffende persoon.

•             Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden. Bij het betreden van de locatie stemt de bezoeker er mee in dat Westergas deze opnames mag gebruiken voor publicitaire en andere doeleinden.  Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de medewerking van deze opnames, noch aan de publicatie hiervan.

•             In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan Gashouder/Westergas doorzoeking verlangen van door de bezoekers meegevoerde (hand)bagage. Indien zulks redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de betreffende persoon daarnaast verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de betreffende persoon de (verdere) toegang tot de locatie worden ontzegd zonder aanspraak te kunnen maken op schadeloosstelling en/ of vergoeding van kosten.

•             (Huis)dieren zijn niet toegestaan in de locatie.

•             Medewerkers van Gashouder/Westergas hebben te allen tijde toegang tot alle gebouwen en alle delen van de gebouwen, ook backstage. 

•             Het is niet toegestaan te roken in de locaties van Gashouder/Westergas.